IAKREDITOVANA LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE

 
OBIM AKREDITACIJE:

 •     zaštitna elektroizolaciona oprema i sredstva;
 •     električne instalacije niskog napona i instalacije u Ex izvedbi;
 •     gromobranska instalacija;
 •     energetska postrojenja;
 •     ventili bezbjednosti;
 •     dielektrična čvrstoća ulja;
 •     radna sredina;
 •     životna sredina;
       

IIZAŠTITA I ZDRAVLJE NA RADU

 

1. IZRADA AKTA O PROCJENI RIZIKA


2. PREGLED I ISPITIVANJE SREDSTAVA ZA RAD

     2.1. ODREĐENA SREDSTVA ZA RAD

 •     prese i makaze;
 •     dizalice;
 •     građevinske mašine;
 •     sredstva unutrašnjeg transporta;
 •     mašine za preradu i obradu metala i sličnih materijala;
 •     mašine za preradu i obradu drveta i sličnih materijala;
 •     kupatila sa nitratnim solima;
 •     razvijači acetilena i acitilenske stanice;
 •     sudovi pod pritiskom i cijevna mreža;
 •     pokretni zatvoreni sudovi pod pritiskom i pripadajuće instalacije;
 •     kompresori i kompresorske stanice.

    2.2. OSTALA SREDSTVA ZA RAD I PRENOSNI ALAT


3. PREGLEDI I ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA

 •     neprekidnost zaštitnog provodnika;
 •     otpornost izolacije elektro instalacije;
 •     otpornost zidova i podova;
 •     otpor petlje;
 •     otpornost uzemljivača;
 •     otpor izolacije energetskih transformatora;
 •     galvanska neprekidnost;
 •     izjednačavanje potencijala;
 •     napon koraka i dodira;
 •     automatsko isključenje napajanja;
 •     funkcionalnost;
 •     prekostrujna zaštita;
 •     relejna zaštita;
 •     pregled i ispitivanje TS i razvodnih postrojenja.


4. PREGLEDI I ISPITIVANJE GROMOBRANSKIH INSTALACIJA

 •     spoljašnje instalacije;
 •     unutrašnje instalacije;
 •     mjerenje otpora uzemljivača.

 
5. ISPITIVANJE SPECIFIČNE OTPORNOSTI TLA

6. PREGLED I ISPITIVANJE PROTIVEKSPLOZIJSKO ZAŠTIĆENIH UREĐAJA I SREDSTAVA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA

7. PREGLED I ISPITIVANJE ELEKTROIZOLACIONE OPREME I SREDSTAVA

 •     elektroizolacione motke;
 •     elektroizolaciona kliješta;
 •     elektroizolacioni indikator napona;
 •     elektroizolacione rukavice;
 •     elektroizolacione kaljače;
 •     elektroizolacione čizme;
 •     elektroizolacione prostirke;
 •     elektroizolacioni šlemovi;
 •     elektroizolacione ploče.


     7.1. DIELEKTRIČNA ČVRSTOĆA ULJA


8. ISPITIVANJE ANTISTATIČKIH PODLOGA I PROIZVODA

9. ISPITIVANJE PROVODLJIVIH PODLOGA I PROIZVODA

10. ISPITIVANJE ELEKTROSTATIČKOG POLJA

11. ISPITIVANJE IZOLACIJE CISTIJERNI I CJEVOVODA

12. MJERENJE KONCENTRACIJE EKSPLOZIVNIH GASOVA

13. PREGLED I ISPITIVANJE- PODEŠAVANJE VENTILA BEZBJEDNOSTI KAO I PRIPREMA SUDOVA POD PRITISKOM ZA ISPITIVANJE

14. ISPITIVANJE ČELIČNIH UŽADI ZA ŽIČARE I SKI LIFTOVE METODOM BEZ RAZARANJA

15. ISPITIVANJE RADNE SREDINE

     15.1. FIZIČKE ŠTETNOSTI

 •     buka;
 •     vibracija (humane/šaka-ruka i čitavog tijela);
 •     osvijetljenost;
 •     prašina (težinska i broj čestica).


     15.2. MIKROKLIMA

 •     temperature;
 •     relativna vlažnost;
 •     brzina strujanja vazduha.

 

     15.3. ŠTETNA ZRAČENJA (NEJONIZUJUĆA)

 •     UV zračenja;
 •     IC zračenja


16. ISPITIVANJE VIBRACIJA NA MAŠINAMA

17. IZRADA ELABORATA O TEHNIČKOJ OPREMLJENOSTI OBJEKATA

18. IZRADA ELABORATA O PRIPREMNIM RADOVIMA

19. OSTALI POSLOVI ZAŠTITE NA RADU

 •     osposobljavanje zaposlenih za bezbjedan rad;
 •     izrada Programa o osposobljavanju zaposlenih;
 •     Revizija - ocjena tehničke dokumentacije sa aspekta zaštite i zdravlja na radu;
 •     vodjenje poslova zaštite i zdravlja na radu;
 •     izrada Projekata svijetlećih reklama;
 •     učestvovanje u tehničkom pregledu objekata;
 •     vještačenje povreda na radu;
 •     izrada Uputstava za siguran i bezbjedan rad;
 •     izrada Elaborata o uređenja gradilišta;
 •     izrada Elaborata o rušenju objekata;
 •     izrada projekata za montažne skele.


 

IIIZAŠTITA OD POŽARA

 •     izrada Projekata - Elaborata zaštite od požara;
 •     revizija zaštite od požara;
 •     tehnički pregled objekata;
 •     određivanje lokacije specifičnih objekata;
 •     ispitivanje pritiska vodovodne i hidrantske mreže, vatrogasnih crijeva i sl.;
 •     izrada Planova zaštite i spašavanja – Preduzetni plan;
 •     izrada Pravilnika zaštite od požara;
 •     osposobljavanje zaposlenih iz zaštite od požara;
 •     izrada Programa zaštite od požara;
 •     pregled i ispitivanje sigurnosne rasvjete - PANIC;
 •     izrada Planova evakuacije;
 •     periodični pregledi i ispitivanja stabilnih sistema za gašenje požara.


 

IVZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

 •     mjerenje buke u životnoj sredini;
 •     izrada Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu;
 •     izrada Projekata i Elaborata zvučne izolacije objekata;
 •     izrada Planova upravljanja opasnim otpadom;
 •     izrada Planova upravljanja građevinskim otpadom;
 •     izrada Programa zaštite životne sredine.