Vaša SIGURNOST je u našim rukama!

Ispitivanje buke

 
 
ISPITIVANJE BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI
 
Veoma često u modernom društvu zvuk uznemirava čovjeka. Mnogi zvuci su neželjeni i neprijatni i kao takvi predstavljaju buku koja je postala neželjeni dio svakodnevnog života. Pored negativnog efekta uznemiravanja buka može imati takođe i razorno dejstvo koje se ogleda u uništavanju materijalnih dobara i povrjeđivanju osjetljivih organa sluha. Najteži slučajevi su kada buka ošteti mehanizam koji je namijenjen za percepciju zvuka - ljudsko uho. Mjerenja nivoa buke nastale od rada različitih izvora zvuka (saobraćaj, klima uređaji, sredstva za rad i sl.) putem kojeg se stvara zvuk u životnoj sredini i zatvorenom boravišnom prostoru vrše se u skladu sa:
 • Zakonom o zaštiti od buke (,,Sl. list RCG’’, br. 28/11; 28/12; 01/14 i 002/18);
 • Pravilnikom o graničnim vrijednostima buke u životnoj sredini, načinu utvrđivanja indikatora buke i akustičkih zona i metodama ocjenjivanja štetnih efekata buke (,,Sl. list RCG’’, br. 60/11 i 94/21);
 • Standardom MEST ISO 1996-2:2018 (tačka 4) ;
 • Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za zvučnu zaštitu zgrade od buke ("Službeni list Crne Gore", br. 060/18 od 07.09.2018). ;
 • Rješenjima o utvrđivanju akustičnih zona (obaveza svake Opštine).
Pravilnikom o graničnim vrijednostima nivoa buke u životnoj sredini, načinu utvrđivanja indikatora buke i akustičnih zona i metodama ocjenjivanja štetnih efekata buke ( ,,Sl.list RCG’’ br. 60/11) normativno je regulisan nivo buke u naseljenim mjestima prema zonama naselja (izvan zgrade) i to tako da nivo buke ne smije prelaziti dopuštene vrijednosti za određenu zonu.
 

Namjena prostora

Najviši dozvoljeni nivo

               dan

 Najviši dozvoljeni nivo

                 noć

Tiha zona u prirodi

             35

               30

Tiha zona u aglomeraciji

             40

               35

Zona povišenog režima zaštite od buke

             50

               40

Stambena zona

             55

               45

Zona mješovite namjene

             60

               50

Zona pod jakim uticajem buke koja potiče od vazdušnog saobraćaja

             55

               50

Zone pod jakim uticajem buke koja potiče od drumskog saobraćaja

             60

               55

Zona pod jakim uticajem buke koja potiče od željezničkog saobraćaja

             65   

               60

Industrijska zona

Na granici zone buka ne smije prelaziti nivoe u zoni sa kojom se graniči

Zona eksploatacije mineralnih sirovina

Na granici zone buka ne smije prelaziti nivoe u zoni sa kojom se graniči

 

Izvorom buke se može smatrati svaki emiter nepoželjnog ili štetnog zvuka (mašina, uređaj, instalacija, postrojenje, sredstvo za rad i transport, tehnološki postupak, elektroakustični i akustični uređaj za glasno emitovanje muzike i govora i sl.).

Mjerenje nivoa buke, u zavisnosti od konkretnog slučaja, obavlja se na sledeći način:

 • fonometar se nalazi na udaljenosti ne manjoj od 2 m, odnosno ne većoj od 3 m od najizloženije fasade kada se mjeri buka na otvorenom iz ugostrteljskih objekata (van objekta),
 • fonometar se nalazi na sredini unutrašnjeg prostora (zatvorena vrata i prozori), kada se mjeri buka unutar ugostiteljskog objekta.
 • fonometar se nalazi na udaljenosti ne većoj od 3 m od objekta (terase), kada se mjeri buka oa ugostiteljskih objekta na otvorenom (plažni bar, otvoreni šank i drugi privremeni i pokretni objekti),
 • fonometar se nalazi na sredini sobe/stambenog prostora (zatvorena vrata i prozori), kada se mjeri buka u stambenoj jedinici po inicijativi/pritužbi građana, pri čemu mikrofon mjemog fonometra treba da bude na visini 1,5 m od poda/tla.

Postupak mjerenja buke potrebno je izvršiti više puta tokom trajanja buke u cilju utvrdivanja prosječnog nivoa buke i dobijanja egzaktnih podataka koji se unose u zapisnik odnosno izvještaj.

UGRADNJA LIMITATORA ZVUKA SA MJERENJEM BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI
 
Shodno članu 80 Zakona o turizmu i ugostiteljstvu ("Službeni list Crne Gore", br. 002/18 od 10.01.2018, 004/18 od 26.01.2018, 013/18 od 28.02.2018) ugostiteljski objekat u kojem se emituje muzika ili izvodi zabavni program, odnosno upotrebljavaju elektroakustički i akustički uređaji mora da ispunjava uslove za zaštitu od buke:
 • da ima zvučnu izolaciju kojom se obezbjeđuje da nivo buke izvan objekta ne prelazi propisanu graničnu vrijednost buke od 65 dB (A) Laeq;
 • da upotreba elektroakustičkih i/ili akustičkih uređaja ne prouzrokuje buku unutar objekta iznad graničnih vrijednosti buke;
 • da na uređaju preko kojeg se emituje muzika ima instaliran limitator jačine zvuka. 
Ispunjenost uslova za limitator jačine zvuka u skladu sa ovim zakonom, provjerava pravno lice akreditovano za mjerenje buke i o tome sačinjava izvještaj o ispunjenosti uslova za limitatore u skladu sa ovim zakonom.
Granične vrijednosti nivoa buke za sve vrste ugostiteljskih objekata, način mjerenja buke unutar i van ugostiteljskih objekata, način upotrebe i uslove koje mora da ispunjava limitator jačine zvuka i limitator jačine zvuka za mrežno napajanje propisuje Ministarstvo.

Pravilnikom o graničnim vrijednostima buke, načinu mjerenja buke unutar i van ugostiteljskih objekata i načinu upotrebe i uslovima koje mora da ispunjava limitator jačine zvuka ("Službeni list Crne Gore", br. br. 020/19 od 04.04.2019 i 042/19 od 26.07.2019.), propisuju se granične vrijednosti nivoa buke za sve vrste ugostiteljskih objekata, način mjerenja buke unutar i van ugostiteljskih objekata, način upotrebe i uslovi koje mora da ispunjava limitator jačine zvuka.

Na osnovu člana 15 Zakona o državnoj upravi (,,Sl.lisr RCG”, br.78/18), Ministarstvo održivog razvoja i turizma, kao nadležni organ državne uprave za oblast turizma i ugostiteljstva, donijelo je Uputstvo za provođenje zakonskih mjera i radnji za zaštitu od buke u/iz ugostiteljskih objekata od elektroakustičnih i/ili akustičnih uređaja.
 
Kao i u prethodnom slučaju postupak mjerenja buke potrebno je izvršiti više puta tokom trajanja buke u cilju utvrdivanja prosječnog nivoa buke i dobijanja egzaktnih podataka koji se unose u zapisnik odnosno izvještaj.


Postupak instaliranja/ugradnje limitatora na uređaje preko kojeg/ih se emituje muzika u ugostiteljskom objektu vrši ovlašćeni serviser/proizvođač/uvoznik limitatora uz prisustvo predstavnika Državnog akreditovanog lica za mjerenje buke, odgovornog lica ugostitelja i ovlašćenog komunalnog inspektora.
Komunalni inspektor je dužan da na instalirani limitator jačine zvuka, radi zaštite od neovlašćenog otvaranja, skidanja ili oštećenja stavi službeni pečat (službeni žig se otiskuje na pečatnom vosku po pravilu crvene boje na krajevima jemstvenika ili postavljanje plombe) ili znak (pisano obavještenje o zabrani/pečečenju stavljeno na limitator, službena naljepnica/traka o pečačenju povezana jemstvenikom) u skladu sa članom 4 stav 2 Pravilnika, čime se završava postupak instaliranja limitatora.

Ugradnja limitatora zvuka u ugostiteljskim objektima u Crnoj Gori vrši se od juna mjeseca 2019. godine.

   Bojan Milovanović dipl.inž.znr

  

      

Adresa

City kvart,
81000 Podgorica

Pogledaj na Google Mapi

Kontakt

Telefon: +382 (0) 20 625 134
Mobile: +382 (0) 69 055 242

Email:

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 15:00h
Subota - Nedjelja: Ne radimo.